Birim Bilgileri


İngilizce Hazırlık Eğitiminin Amacı ve Kapsamı

Yabancı dil hazırlık programının amacı, öğrencilere, yerleştirildikleri öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde dersleri ve bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme, bilimsel etkinliklere katılabilme yeteneği kazandırmak ve sosyal yaşamlarında gereksinim duyacakları iletişim becerilerini kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, öğrenciye Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) düzey tanımlarına uygun dört temel dil becerisini tamamen yabancı dille eğitim veren birimlere kayıt olmuş öğrenciler için en az B2.1 düzeyine, ulaştırmaktır.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi öğrenci merkezli, süreç odaklı, modern yaklaşıma dayalı dersler, çevrimiçi çalışmalar, ödev ve proje çalışmalarından oluşur.

İngilizce hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak ders saatleri öğrencinin dört temel dil becerisini geliştirmek üzere şu şekilde düzenlenmiştir:
 

Seviye

Sınıf İçi Haftalık

Ders Saati

 Program A

24 saat

 Program B

20 saat

 Önlisans

20 saat


İngilizce Hazırlık Programında Devam Zorunluluğu

Yabancı dil hazırlık programında derslere en az %85 oranında devam etmek zorunludur. Devamsızlıktan muaf sayılma mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda mümkündür. Öğrenci mücbir sebeplerden belgelendirme koşulu olan hastalık gibi hallerde devlet hastanesinden alacağı raporu dilekçesi ile birime bildirir. Birim Yönetim Kurulu öğrencinin muafiyeti ile ilgili karar verir.

Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere, dönem içi ve MÜYYES-Bahar sınavlarına giremezler. Kendi seçimleri çerçevesinde yaz okuluna devam edebilir ve/veya takip eden eğitim- öğretim yılındaki bütün MÜYYES sınavlarına girebilirler.


Derslere Devamın Kontrolü

Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda "yok" gösterilir. Bu durumun istisnası yoktur.  Öğretim elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi ve öğrenciyi yoklamada var gösterme inisiyatifi yoktur. Öğretim elemanları yönergede belirlenen çerçevede hareket ederler.  Bu konuda öğretim elemanlarıyla tartışmaya girmeyiniz.

Herhangi bir nedenle (hava koşulları, öğretim elemanının rahatsızlığı vs.) ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda öğrenciler bu gün ve saatlere uymak zorundadır.


Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi

Öğretim elemanı dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa gelmemişse, öğrenciler durumu İdare'ye (Öğrenci İşleri Bürosu veya birim sekreteri) haber vermekle yükümlüdürler. Bu durumda öğrenciler İdare tarafından bilgilendirilir ve yoklama alınır. Yoklama alındığı sırada sınıfta olmayan öğrenciler yok yazılır. O gün yapılmayan derslerin telafisi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulu


Ders Araç/ Gereçlerinin Temini

İngilizce Hazırlık programı oldukça yoğun bir işleyişe sahiptir ve ders saati sayısı düzeylere göre farklılık gösteren yoğun bir yabancı dil öğretimini kapsar. Derslerde kullanılan kitaplar, materyaller, çevrimiçi programlar ve diğer yardımcı kaynaklar, Yüksekokulumuz tarafından önceden belirlenmiştir. Derslerin verimli ve sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için öğrencilerin, Yüksekokulumuz tarafından belirlenen ders kitapları ve diğer yardımcı kaynakları temin etmeleri zorunludur. Okutulacak ders kitapların ilk günler içinde temin edilmesi gerekir. Derse giren öğretim elemanları bu konuda sınıflarındaki öğrencileri bilgilendireceklerdir. Öğrencilerimizin öğretim elemanlarından bilgi almadan hareket etmemeleri önerilir.

Telif Hakları yasası gereğince korsan kitap kullanmak ve orijinal kitapları izinsiz çoğaltmak ve kullanmak cezai yaptırım gerektirir.  Korsan kitaplar, not ortalamasına dâhil olan çevrimiçi çalışma etkinliklerini içermemektedir; bu da öğrencilerimizin yıl içi notlarını olumsuz yönde etkileyecektir.


İngilizce Hazırlık Programının Süresi ve Eğitim-Öğretimde Başarısızlık Hali

Hazırlık eğitimi 1 (bir) yıldır.  Bir yılın sonunda devamsızlıktan kalmamış olan ve yıl içi asgari akademik not ortalamasını (en az 60) tutturan tüm öğrenciler Haziran ayında yapılacak olan Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na (MÜYYES-Bahar) girmeye hak kazanırlar.  MÜYYES-Bahar sınavında başarılı olamayan öğrenciler Yaz Okulu'na devam ederler veya bir sonraki akademik yılın başında MÜYYES–Güz’e girerler.

Başarısız olmuş olan tüm öğrenciler bir sonraki yılda M.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan tüm MÜYYES (Yeterlilik) sınavlarına girebilirler ancak derslere devam edemezler. Ya da yabancı dil yeterliliklerini YADYO yönergesinde eşdeğerliği kabul edilen bir belge ile belgeleyebilirler. Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilirler.


Sene Sonu Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan (MÜYYES-Bahar) Geçme Notu

MÜYYES Bahar Sınavı (Haziran) öğrencilerin beklenen yeterlilik seviyesine ulaşıp ulaşmadığını ölçer. Yalnızca, akademik yıl boyunca ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler bu sınavı alabilir. Yıl içi yapılan değerlendirmeler sonucunda ortalamaları bu düzeyin altında kalan öğrenciler sınavı alamaz. Bu öğrenciler yaz okuluna katılabilir ya da Eylül’de yapılacak olan MÜYYES-Güz sınavına girebilir.  MÜYYES-Bahar sınavından geçebilmek için öğrencilerinin sınavın bütününden 100 üzerinden en az 60 almaları gerekir.


Akademik Yıl Boyunca Eğitim, Not ve Değerlendirme Sistemi

Önemli Not:  MÜYYES-Bahar sınavına kabul edilebilmenizin ön şartı sene içi not ortalamanızın en az 60 olmasıdır.  Akademik yıl boyunca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, sınav ve değerlendirmelerde gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenciler MÜYYES-Bahar yeterlik sınavına kesinlikle kabul edilmezler ve otomatik olarak hazırlık eğitiminde başarısız olmuş sayılırlar.


Akademik Kadro

Bölümümüzde, 1’i İngilizce Birim Koordinatörü, 91’i kadrolu, 8’i yabancı uyruklu 9’si ücretli olmak üzere yönetim ve öğretimle ilgili çalışan toplam 108 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.

İngilizce Hazırlık Birimi’nde yaklaşık 1800 öğrenci, 78 sınıfta eğitim almaktadır.

Sınıflardaki öğrenci mevcudu 20-25 arasında değişmektedir.


Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 02.11.2020 14:11:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM